بیمه پرس ضعف آموزش در بخش ستادی صنعت بیمه / فقط نیم درصد هزینه‌های اداری در شرکتهای بیمه آموزش است! / مدیران کوتاه مدت ؛ بی خیال آموزش

ضعف آموزش در بخش ستادی صنعت بیمه / فقط نیم درصد هزینه‌های اداری در شرکتهای بیمه آموزش است! / مدیران کوتاه مدت ؛ بی خیال آموزش

اگر هزینه‌های اداری صنعت بیمه به طور متوسط حدود ۱۲ درصد باشد، نیم درصد این هزینه‌های اداری به آموزش اختصاص یافته است./ ایرادی که همیشه وارد بوده این است که بیمه مرکزی هیچ‌گاه در بحث آموزش صنعت بیمه سیاست، چارچوب و راهبرد تعیین نکرده است./که ستاد فنی شرکت‌های بیمه محل انباشت پرونده‌های ارسالی از حوزه‌های صفی شده است و همین تبدیل به پاشنه آشیل ستاد شده که به جای پرداختن به مهارت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و تحلیلی و مفهومی و راهبردی که نقش اصلی ستاد است، رتق و فتق امورات جاری و روزمره پررنگ‌تر است

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب